Procedures en Vergunningen


Algemene beschikking Deviezencommissie voorwaarden voor het verlenen van een goudopkoop- en exportvergunningAlgemene beschikking Deviezencommissie voorwaarden voor het verlenen van een goudopkoop- en exportvergunning

 • 1. Waar kan ik terecht voor een bedrijfsvergunning?

  Ingevolge de Wet Bedrijven en Beroepen van 2017 no. 40 is het Ministerie van economische zaken, ondernemerschap en technologische innovatie belast met de behandeling/ verwerking van aanvragen ter verkrijging van bedrijfsvergunningen.

  Bedrijfsvergunningen worden toegewezen of afgewezen door de Directeur, belast met economische aangelegenheden.

  De indiening alsook de afgifte van bedrijfsvergunningen geschiedt via de Kamer van Koophandel en Fabrieken(KKF).

  De afdeling Bedrijfsvergunningen van het Ministerie is belast met de behandeling van de aanvragen gedaan bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

   Bij de Kamer kunt u terecht voor :

  • a. Nieuwe aanvragen;
  • b. Verlengingen/ als nieuw;
  • c. Overschrijvingen;
  • d. Wijzigingen;
  • e. Uitbreiding van uw vergunning alsook adreswijzigingen.
 • 2. Waar vindt de indiening van aanvragen en de afgifte bedrijfsvergunningen plaats?

  De intake en verstrekking van bedrijfsvergunningen vindt plaats bij de KKF- Kamer van Koophandel en Fabrieken Prof. W.J.A. Kernkampweg 37 Telefoon 530311/530313

 • 3. Hoe dien ik een aanvraag voor een bedrijfsvergunning in?

  Voor het verkrijgen van een bedrijfsvergunning dient u een verzoekschrift in tweevoud in, voorzien van een plakzegel, Dit verzoekschrift richt u aan de Directeur van het Ministerie van Economische zaken, ondernemerschap en technologische innovatie.

 • 4. Wat moet er in het verzoekschrift voor een bedrijfsvergunning staan?

   In het ingediende verzoekschrift moet het volgende staan:

  • o Naam, voornaam en het adres van de aanvrager,
  • o Twee recente pasfoto's ( niet ouder dan 6 maanden ).
  • o Een recente hypothecaire uittreksel en eventueel verklaring van goedkeuring van de igenaar van het (zaken)pand.
  • o De juiste omschrijving van het beroep of bedrijf dat zal worden uitgeoefend.
  • o De plaats of het adres waar de activiteiten uitgeoefend zullen worden.
  • o Gegevens van de correspondentie, adres en telefoonnummers

   • Benodigdheden voor het aanvragen van een bedrijfsvergunning:

   • 1. Verzoekschrift in tweevoud.
   • 2. twee goedgelijkende pasfoto’s van recente datum;
   • 3. Uittreksel uit het bevolkingsregister;
   • 4. Nationaliteitsverklaring (alleen voor bezitters van de Surinaamse nationaliteit)
   • 5. Copie verblijfsvergunning (indien de aanvrager niet de Surinaamse nationaliteit bezit);
   • 6. Gezondheidsverklaring afgegeven door de huisarts en afgestempeld door het B.O.G. (bij de produktie en verkoop van levensmiddelen
   • 7. 1 kwitantie van betaald vergunningsrecht SRD 304,50
   • 8. Goedkeuring van de eigenaar van het zakenpand
   • 9. Hypothecair uittreksel;
   • 10. Uittreksel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (dit dient tevens als bewijs dat de jaarlijkse bijdrage moet zijn voldaan, bij bestaande bedrijven);
   • 11. Kopie statuten (bij rechtspersonen);
   • 12. Bewijs van vakbekwaamheid(indien het een beroep betreft);
   • 13. Copie te verlengen vergunning(van toepassing bij verlengingen);

   • Als het gaat om een NV of Stichting moet er één pasfoto van de directeur/aanvrager namens de NV overgelegd worden, en de naam en het adres van de onderneming moet duidelijk vermeld staan

 • 5. Waar betaal ik de leges /zegelkosten en het vergunningsrecht en wat kost dat?

  Bij indiening van het verzoekschrift voor een bedrijfsvergunning moet er bij het ministerie van Openbare Werken, de Centrale Betaaldienst of diverse Districts - Commissariaten Srd 4,50 worden betaald aan leges / en zegelkosten en Srd 300,- aan vergunnningsrecht Srd 300,-.

 • 6. Kan ik als directeur of aanvrager van niet Surinaamse komaf ook een aanvraag doen voor een bedrijfsvergunning?

  Indien u als directeur of aanvrager een verzoek voor een bedrijfsvergunning doet en u bent niet van Surinaamse komaf is, dan dient u te beschikken over een beschikking van het ministerie van Justitie en Politie waaruit de toelating of vestiging blijkt en een bewijs van inschrijving uit het register van het Centraal Bureau voor Burgerzaken.

 • 7. Kan ik iemand machtigen om een aanvraag voor een bedrijfsvergunning te doen?

  Indien u in het buitenland vertoeft, kunt u iemand machtigen om voor u op te treden bij het doen van een aanvraag voor een bedrijfsvergunning. Dit dient duidelijk aangegeven te worden in het K.K.F. uittreksel. De gemachtigde moet ook een nationaliteitsverklaring en bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister overleggen.

 • 8. Wat moet ik overleggen bij een verlenging, overschrijving, wijziging of uitbreiding van een bedrijfsvergunning?

   Overeenkomstig artikel 11 van de Wet Bedrijven en Beroepen dient u voor een verlenging, overschrijving, wijziging of uitbreiding van een bedrijfsvergunning de volgende documenten overleggen:

  • ⮚ Een bewijs van inschrijving uit het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken;
  • ⮚ Bij overschrijving dient de vergunninghouder als bewijs van instemming, het verzoekschrift mede te ondertekenen;
  • ⮚ Bij N.V'S en N.V'S in oprichting moet het statutenboekje en een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken worden overlegd;
  • ⮚ De naam van de N.V. moet duidelijk en correct worden aangegeven;
  • ⮚ de naam van N.V. en het verzoekschrift en de statuten moeten hetzelfde zijn;
  • ⮚ Als het gaat om een N.V. in oprichting moeten de concept statuten met notariële verklaring en een uittreksel van de N.V. in oprichting bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, worden overlegd;
  • ⮚ Bij Stichtingen dient u te beschikken over een uittreksel uit het Stichtingenregister

 • 9. Kan ik als buitenlandse ondernemer een bedrijf of filiaal in Suriname beginnen?

  Voor gevestigde ondernemers in het buitenland die een bedrijf of filiaal in Suriname willen beginnen dient te zorgen voor:
  Een inschrijving van de onderneming in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
  Een uittreksel van de filiaalbeheerder uit het bevolkingsregister en een nationaliteitsverklaring.
  Indien de filiaalbeheerder geen Surinamer is moet hij een beschikking van het ministerie van
  Justitie en Politie hebben waaruit de toelating of vestiging in Suriname blijkt. Verder moet er in het bestuur een Surinamer zitting hebben.
  CARICOM- nationals dienen dezelfde documenten te overleggen als Surinaamse staatsburgers.

 • 10. Wat is de geldigheidsduur van een bedrijfsvergunning?

  Ingevolge artikel 7 lid 1 van de Wet Bedrijven en Beroepen wordt een bedrijfsvergunning verleend voor onbepaalde tijd.

  In lid 2 van hetzelfde artikel is eveneens opgenomen dat; vanwege dwingende reden van algemeen belang, worden bij Staatsbesluit categoprieen bedrijven en/ of beroepen aangewezen, waarbij in afwijking van het bepaalde in lid 1 een vergunning wordt verleend voor een bij of krachtens dat staatbesluit vast te stellen bepaalde tijd.

 • 11. Mag de bedrijfsvergunning worden overgedragen?

  Overdracht van de vergunning aan derden mag niet zonder toestemming van de Directeur belast met economische aangelegenheden van het Ministerie van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische innovatie.

 • 12. Welke vergunning dien ik ook te hebben voor een fabrikantenvergunning?

  Bij fabrikantenvergunning dient er verder ook een Hinderwetvergunning aangevraagd te worden bij de Districtscommissaris.

 • 13. Waar moet ik verder voor zorg dragen als ik een bedrijfsvergunning heb aangevraagd en ontvangen?

  U dient ervoor te zorgen dat elke verkregen vergunning geregistreerd wordt in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

 • 14. Kan ik iemand machtigen om een bedrijfsvergunning af te halen?

  Bij het afhalen van een vergunning door een ander dan de vergunningaanvrager, moet er een machtiging worden overgelegd.
  In de machtiging moet de naam van de vergunningaanvrager met ID-nummer en de naam van de gemachtigde met ID-nummer vermeld staan.
  Verder moet ook de desbetreffende aanvraag met het automatiseringsnummer worden genoemd.
  De machtiging moet voorzien zijn van een plakzegel en de handtekening van zowel de vergunningaanvrager als gemachtigde.
  Als het gaat om een NV of Stichting, dan zal de machtiging ook voorzien moeten zijn van een stempel van het bedrijf.

 • 15. Hoe zit het met restitutie van betaalde vergunningsrechten als blijkt dat mijn bedrijf niet vergunningsplichtig is?

  Sedert juni 2011 zijn heel wat bedrijven en beroepen niet meer vergunningplichtig. Het is verstandig eerst na te gaan of uw aanvraag nog steeds vergunningsplichtig is, aangezien er geen restitutie plaatsvindt van betaalde vergunningsrechten.


Ministerie Van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

VIND ONS OP SOCIALMEDIA

Over Ministerie
Contact
Havenlaan # 1
+597 403022 / 402080
+597 402602
coza.ez@gov.sr
Ma t/m Do 07:00 am - 03:00 pm
    Vr 07:00 am - 02:30 pm
    Za Gesloten
    Zo Gesloten
Content
putlocker
google html code